รับรางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเด่น งานวันครู อำเภอแม่จัน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

รับรางวัลครูปฏิบัติการสอนดีเด่น งานวันครู อำเภอแม่จัน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย